Valsts pārbaudījumi

Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6. un 9. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks februārī un martā, 9.klašu skolēniem maijā un jūnijā.

Par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 3., 6. un 9.klašu skolēni un vecāki ir informēti 1.semestra laikā. 

 

VPD norisi nosaka MK noteikumi:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 289 Rīgā 2018. gada 22. maijā (prot. Nr. 25 10. §)Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019. mācību gadā

Ministru kabineta noteikumi Nr.112 Rīgā 2003.gada 11.martā (prot. Nr.14 28.§)Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.1510 Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 23.§)Valsts pārbaudījumu norises kārtība

Papildus informāciju par VPD norisi un iepriekšējo gadu VPD paraugus visos priekšmetos ar atbildēm varat atrast www.visc.gov.lv .

 

https://likumi.lv/ta/id/299213-noteikumi-par-valsts-parbaudes-darbu-norises-laiku-2018-2019-nbspmacibu-gada 

 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/vpd_grafiks_2019.pdf

 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml

 

https://likumi.lv/doc.php?id=263462 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google