Uzņemšana skolā

Reģistrācija 1.klases pretendentu rindā

Pamatojoties uz 27.01.2015. Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, vecāki reģistrē bērnu 1.klases pretendentu rindā, nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv pieejamo pakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana".

Pielikumā:

  • informatīvais materiāls "Bērnu pieteikšana 1.klasei Rīgas skolās",
  • iesnieguma veidlapas paraugs.

 ********************************

Uzņemšana skolā, ja izglītojamais maina izglītības iestādi

Ja izglītojamais vēlas mainīt skolu un uzsākt mācības Friča Brīvzemnieka pamatskolā, tad vecāki ir aicināti zvanīt 67474043, 67474044 vai rakstīt uz e-pasta adresi: fbps@riga.lv, lai vienotos par tikšanās laiku. 

Nepieciešamie dokumenti:

  • izglītojamā liecība,
  • dzimšanas apliecība,
  • vecāku ID karte vai pase.

Pamatojums: Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

 

*********************************

Skola īsteno izglītības programmas:

  • pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • pamaizglītības programma (kods 21011111) - mākslas virziens

Atšķirība starp abām programmām ir vizuālās mākslas un mūzikas stundu skaitā, gan arī skolas uzstādījumā par fakultatīvo nodarbību un interešu pulciņu apmeklējumu. Pamatpriekšmetu stundu skaits abās programmās ir vienāds.

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google