Skolas padome

Skolas padomē darbojas aktīvi, atbildīgi un ar entuziasmu apveltīti vecāki un skolotāji, kuriem nav svešs komandas darbs. Uz jebkuru no viņiem var paļauties.

Viņi pārstāv klašu vecāku intereses sadarbībā ar skolu. Šie cilvēki ir gatavi nesavtīgi ziedot savu laiku, tādā veidā paužot savu ieinteresētību un vēlmi reālai rīcībai, lai sadarbība būtu vērsta uz attīstību un pozitīvu rezultātu. Tas, savukārt, ir ieguvums visiem kopā gan skolai, gan bērniem, gan arī pašiem vecākiem.

Regulāri notiek skolas padomes sanāksmes.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja: Māra Jazņeviča

Skolas padomē darbojas

Vecāki:

1.a Anna Gobzeme Nulle

1.b Kristīne Dišlere

2.a Laura Dzelme

2.b Mikus Arājs

2.c Aiga Rozentāle Baiža

3.a Ilze Cekule

3.b Liāna Korņejeva

4.a Artūrs Paulis Sirsniņā

4.b Egija Krūmiņa

5.a Agnese Vērpele

5.b Agate Jermolajeva

6.a Baiba Veisberga

6.b Renārs Dreimanis

7. Irēna Meistare

8. Māra Jazņeviča

9. Ina Terļecka

 

Skolotāji:

Biruta Venckus, Ieva Zdanovska, Biruta Sniķere, Dace šetlere, Aiva Lazdiņa, Elīna Skuja

 

Skolas padomes 2021.gada 13.maija sanāksmes lēmumi (prot. nr. 1./21.):

1. Rast iespēju veidot sporta un valodu interešu izglītības pulciņu, papildināt skolas piedāvājumi sporta un valodu jomās.

2. Skolas attīstības plānā nākamajiem trīs gadiem iekļaut sporta un skolas digitalizācijas virziena attīstību un redzējumu.

3. Turpināt iesākto sadarbību skolotāju vidū, daloties ar labās prakses piemēriem, turpināt veidot kopīgas mācības, skolas vienotības stiprināšanai.

 

Skolas padomes 2020.gada 1.decembra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 4./20.):

1. Pieņemt skolas izstrādātos piemaksu noteikšanas kritērijus.

 

Skolas padomes 2020.gada 7.oktobra sanāksmes lēmumi (prot. nr. 3./20.): 

1. Skolas padomes klašu pārstāvji – vecāki, apņemas informēt savas pārstāvētās klases vecāku kolektīvu par sēdē runāto, pieņemtajiem lēmumiem un nodot informāciju par aktualitātēm saistībā ar skolas darbu.

2. Sadarbībā ar firmu “Žaks - 2” turpināt uzlabot sniegtā ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti, sniegt atgriezenisko saiti firmai, kā arī firmai nodrošināt nepieciešamo inventāru (ūdens traukus) un izstrādāt, izvietot uz galdiem infografikas par porcijas izmēru un sadalījumu.

3. Neskaidrību un problēmjautājumu gadījumā ievērot to risināšanas hierarhiju, vispirms vēršoties pie klases audzinātāja vai konkrētā mācību priekšmeta skolotāja un tikai tad pie skolas administrācijas.

 

Skolas padomes 2020.gada 27.maija sanāksmes lēmumi (prot. nr. 2./20.): 

1. Vecākiem savu iespēju robežās nodrošināt skolēnus ar individuāliem mācību piederumiem vizuālās mākslas stundām (piem., aplikācijas papīrs, krāsas, otas, plastilīns, līme, priekšauts) un materiālus mājturības un tehnoloģiju stundām.

 

Skolas padomes 2020.gada 29.janvāra sanāksmes lēmumi (prot.nr. 1./20.):

1.Vecāku koncertu rīkot 12.03.2020.pirms skolēnu pavasara brīvlaika.

2.Piesaistīt "Maxima" kā sponsoru.

3.Skolas jubilejas svinības apvienot ar sporta un atpūtas laukuma atklāšanu, kā arī Mātes dienas koncertu.

 

Skolas padomes 2019.gada 24.septembra sanāksmes lēmumi:

1.Veidot sadraudzību ar Iecavas vidusskolu

2.Rakstīt iesniegumu vecāku vārdā RD Satiksmes departamentam par gājēju pārēju ierīkošanu uz ielām pie skolas skolēnu drošībai.

3.Klašu audzinātājiem atgādināt vecākiem, ka otrdienu rītos mācības sākas pl.9.20

4.Pirmo vecāku dienu rīkot 27.novembrī

5.Veidot vecāku biedrību.

6.Koncertu bērniem ar devīzi Krāsas rīkot 12.martā

7.Pirmā stāva gaitenī izveidot grāmatu plauktu.

8.Izveidot veltījumu grāmatu uz skolas 110.jubileju.

 

Ierosinājumiem skolas darba uzlabošanai aicinām sazināties ar savas klases skolas padomes vecākiem vai padomes priekšsēdētāju Māru Jazņeviču.

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google