Ēdināšana

INFORMĀCIJA 5. - 9.KLAŠU VECĀKIEM PAR PUSDIENU LĪGUMU SLĒGŠANU

Ar 03.10.2022. 5. - 9.klašu vecākiem par skolēnu pusdienām jāmaksā līdzmaksājums.

Pielikumā pievienota svarīga informācija, kā noslēgt līgumus. Lūdzam sekot līdzi norādēm un noslēgt līgumu ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA "Žaks-2".

PIELIKUMĀ: 

  • informācija vecākiem;
  • līgums.

 

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus sedz no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus sedz no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Pašvaldība pilnībā sedz ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

 

13.12.2022. stājas spēkā grozījums Rīgas domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-153-sn “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu” 7.punktā:

"Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā vai daļēji tiek segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad vecākam vai pilngadīgajam izglītojamam ir pienākums līdz kārtējās dienas plkst. 7.00 informēt, ka attiecīgajā dienā izglītojamam ēdināšanas pakalpojums nav nepieciešams, piesakot kavējumu līgumā vai iestādes noteiktajā kārtībā (Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-176-sn redakcijā). 

Atgādinām, ka šis pienākums attiecas uz vecākiem ne tikai līdzfinansējuma gadījumā, bet arī tad, ja ēdināšanas izdevumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta. 

Visiem 1. - 9.klašu vecākiem kavējums jāpiesaka LĪDZ KĀRTĒJAS DIENAS PLKST. 7:00.

 

PIELIKUMĀ: apmaksas kārtība par launagu

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)

*******************************************************************************************************************************************************************

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google