Ēdināšana

SVARĪGI!  Friča Brīvzemnieka pamatskola atgādina, ka no 2024.gada 1. septembra mainās atbalsts izglītojamo ēdināšanai

 

Friča Brīvzemnieka pamatskola atgādina, ka no 2024. gada 1. septembra pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai galvaspilsētas skolās un bērnudārzos tiks piešķirts tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

 

2023. gadā tika veiktas izmaiņas Rīgas pašvaldības saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, kuros paredzēts, ka pašvaldība primāri atbalsta noteiktu sociālo grupu izglītojamos un pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētos skolēnus.

 

Grozījumi paredz, ka pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai būs pieejams tikai Rīgā deklarētiem bērniem.

 

Pašvaldība pilnībā finansēs ēdināšanu šādiem sociālās kategorijas izglītojamiem, kuri mācās Rīgas izglītības iestādē un kuri ir deklarēti Rīgā:

 1. izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 2. izglītojamā ģimene atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
 3. izglītojamā ģimene ir reģistrēta pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
 4. izglītojamā ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un ir uzrādīta spēkā esoša Latvijas goda ģimenes apliecība;
 5. izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
 6. izglītojamais ir nodots ārpusģimenes aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;
 7. pašvaldības izglītības iestādes izglītojamam sociālās krīzes situācijā saskaņā ar izglītības iestādes izveidotas komisijas lēmumu ir piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu noteiktā laikposmā, kas nepārsniedz 60 dienas;
 8. izglītojamais ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē, kas apgūst izglītības programmu pašvaldības lēmumā par izglītojamo ēdināšanu noteiktajās izglītības iestādēs;
 9. izglītojamais apgūst pamatizglītības programmu speciālās izglītības iestādē, un iestāde nenodrošina internāta pakalpojumus.

 

Savukārt, 1. – 4. klašu skolēniem ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiek segti no valsts un  pašvaldības budžeta –, attiecīgi visi bērni, kuri apmeklē izglītības iestādi Rīgā, kā līdz šim, par ēdināšanu nav jāmaksā, neatkarīgi no deklarācijas.

 

INFORMĀCIJA 5. - 9.KLAŠU VECĀKIEM PAR PUSDIENU LĪGUMU SLĒGŠANU

Ar 03.10.2022. 5. - 9.klašu vecākiem par skolēnu pusdienām jāmaksā līdzmaksājums.

Pielikumā pievienota svarīga informācija, kā noslēgt līgumus. Lūdzam sekot līdzi norādēm un noslēgt līgumu ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA "Žaks-2".

PIELIKUMĀ: 

 • informācija vecākiem;
 • līgums.

 

Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus sedz no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus sedz no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Pašvaldība pilnībā sedz ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

 

13.12.2022. stājas spēkā grozījums Rīgas domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-153-sn “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu” 7.punktā:

"Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā vai daļēji tiek segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad vecākam vai pilngadīgajam izglītojamam ir pienākums līdz kārtējās dienas plkst. 7.00 informēt, ka attiecīgajā dienā izglītojamam ēdināšanas pakalpojums nav nepieciešams, piesakot kavējumu līgumā vai iestādes noteiktajā kārtībā (Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-176-sn redakcijā). 

Atgādinām, ka šis pienākums attiecas uz vecākiem ne tikai līdzfinansējuma gadījumā, bet arī tad, ja ēdināšanas izdevumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta. 

Visiem 1. - 9.klašu vecākiem kavējums jāpiesaka LĪDZ KĀRTĒJAS DIENAS PLKST. 7:00.

 

PIELIKUMĀ: apmaksas kārtība par launagu

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)

*******************************************************************************************************************************************************************

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google