Pedagogi

Skolā strādā 36 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina skolas direktors, vietnieks izglītības jomā, vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Skolā ir spēcīga, ieinteresēta un kvalitatīvi strādājoša atbalsta komanda, kas sastāv no izglītības psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, medmāsas un koriģējošas vingrošanas pedagoga. Skolā ir profesionāls karjeras speciālists.  Friča Brīvzemnieka pamatskolas pedagogiem ir augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā, kas spilgti atspoguļojas pedagogu vadītajās mācību stundās, kur aizvien vairāk tiek piedāvātas dažādas interaktīvās un uz skolēnu sadarbību vērstas darba metodes un formas, kas palīdz labāk izglītojamiem apgūt konkrētu mācību vielu ar interesi, vienlaicīgi sekmējot pozitīvas izglītojamo mācību motivācijas veidošanos. Visi pedagogi efektīvi un profesionāli sadarbojas 7 jomu metodiskajās komisijās, kuras atbildīgi vada Inese Dāboliņa (Valodu MK). Iveta Grēviņa (sociālā un pilsoniskā MK), Iveta Cīrule (matemātikas MK), Gita Brēmane (dabaszinātņu MK), Laimdota Lāce (Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā MK), Inese Venckus (tehnoloģiju MK), Una Geite (Veselības un fiziskās aktivitātes MK) un Aiva Lazdiņa (sākumskolas skolotāju darba grupa).

Biruta Venckus, Skolas direktore, matemātikas skolotāja

Biruta Venckus, Skolas direktore, matemātikas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Imants Šaltenis, direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Imants Šaltenis, direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Dace Šetlere, Sociālais pedagogs, direktores vietniece izglītības jomā, 6.b klases audzinātāja

Dace Šetlere, Sociālais pedagogs, direktores vietniece izglītības jomā, 6.b klases audzinātāja

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Inese Dāboliņa, Logopēde, latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, 9.klases audzinātāja

Inese Dāboliņa, Logopēde, latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, 9.klases audzinātāja

Laimdota Lāce, Skolas bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā

Laimdota Lāce, Skolas bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā

Iveta Gūtmane, Koriģējošās vingrošanas skolotāja, sporta skolotāja, 4.b klases audzinātāja, karjeras izglītības speciālists-konsultants

Iveta Gūtmane, Koriģējošās vingrošanas skolotāja, sporta skolotāja, 4.b klases audzinātāja, karjeras izglītības speciālists-konsultants

Vija Feldmane, Skolas medmāsa, atbalsta personāls

Vija Feldmane, Skolas medmāsa, atbalsta personāls

Una Geite, Sporta darba organizators, sporta skolotāja

Una Geite, Sporta darba organizators, sporta skolotāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 6.a klases audzinātāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 6.a klases audzinātāja

Iveta Cīrule, fizikas, matemātikas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Iveta Cīrule, fizikas, matemātikas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Inese Venckus, 8. klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju, informātikas un ķīmijas skolotāja

Inese Venckus, 8. klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju, informātikas un ķīmijas skolotāja

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Sanda Zvirbule, Sporta skolotāja, sporta darba organizators

Sanda Zvirbule, Sporta skolotāja, sporta darba organizators

Edīte Zeltiņa, Vizuālās mākslas skolotāja 5.-9.klasēs

Edīte Zeltiņa, Vizuālās mākslas skolotāja 5.-9.klasēs

Līga Breča, Latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.klase

Līga Breča, Latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.klase

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja 8.klase

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja 8.klase

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, koncertmeistare

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, koncertmeistare

Dārta Vinovska, angļu valodas skolotāja

Dārta Vinovska, angļu valodas skolotāja

Raivis Spručs, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, kokapstrādes pulciņa vadītājs

Raivis Spručs, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, kokapstrādes pulciņa vadītājs

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Ineta Dūmiņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Ineta Dūmiņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, 2.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja pamatskolā

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, 2.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja pamatskolā

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Aiva Lazdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.c klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Aiva Lazdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.c klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Baiba Sebre, Sākumizglītības skolotāja, 3.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Baiba Sebre, Sākumizglītības skolotāja, 3.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, 3.b. klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, 3.b. klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Linda Zīriņa, Angļu valodas skolotāja, 5.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Linda Zīriņa, Angļu valodas skolotāja, 5.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Biruta Sniķere, Sākumizglītības skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Biruta Sniķere, Sākumizglītības skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja 1.-3.klasē, 1.-4.klašu kora

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja 1.-3.klasē, 1.-4.klašu kora "Mezgliņi" vadītāja

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu "Ozolēni" vadītājs, ritmikas skolotājs

Sarmīte Sedliņa, Folkloras pulciņa

Sarmīte Sedliņa, Folkloras pulciņa "Spruksti" vadītāja, vizuālās mākslas skolotāja

Elīna Skuja, Mūzikas skolotāja, 5.-9.klašu ansambļa vadītāja

Elīna Skuja, Mūzikas skolotāja, 5.-9.klašu ansambļa vadītāja

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa "Kustoņi" un skatuves runas pulciņa vadītāja

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, logopēds, skolotājs palīgs

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, logopēds, skolotājs palīgs

Arta Māldere, Vizuālās mākslas pulciņu Otiņa un Lielā ota vadītāja

Arta Māldere, Vizuālās mākslas pulciņu Otiņa un Lielā ota vadītāja

Kristīne Nuķe - Panteļejeva, Keramikas pulciņa vadītāja

Kristīne Nuķe - Panteļejeva, Keramikas pulciņa vadītāja

Anda Lase, Keramikas pulciņa vadītāja

Anda Lase, Keramikas pulciņa vadītāja

Gerda Venckus, Informātikas skolotāja

Gerda Venckus, Informātikas skolotāja

Ruta Jākobsone, Lietvede

Ruta Jākobsone, Lietvede

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google