Pedagogi

Skolā strādā 39 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina skolas direktore, vietniece izglītības jomā un vietnieces audzināšanas jomā, vietnieks saimnieciskajā darbā. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Skolā ir spēcīga, ieinteresēta un kvalitatīvi strādājoša atbalsta komanda, kas sastāv no izglītības psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, medmāsas un koriģējošas vingrošanas pedagoga. Skolā ir profesionāls karjeras speciālists.  Friča Brīvzemnieka pamatskolas pedagogiem ir augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā, kas spilgti atspoguļojas pedagogu vadītajās mācību stundās, kur aizvien vairāk tiek piedāvātas dažādas interaktīvās un uz skolēnu sadarbību vērstas darba metodes un formas, kas palīdz labāk izglītojamiem apgūt konkrētu mācību vielu ar interesi, vienlaicīgi sekmējot pozitīvas izglītojamo mācību motivācijas veidošanos. Visi pedagogi efektīvi un profesionāli sadarbojas 7 jomu darba grupās, kuras atbildīgi vada Inese Dāboliņa (Valodu joma). Iveta Grēviņa (Sociālā un pilsoniskā joma), Iveta Cīrule (Matemātikas joma), Gita Brēmane (Dabaszinātņu joma), Laimdota Lāce (Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma), Inese Venckus (Tehnoloģiju joma), Una Geite (Veselības un fiziskās aktivitātes joma) un Baiba Sebre (Sākumskolas skolotāju darba grupa).

Biruta Venckus, Direktore, matemātikas skolotāja

Biruta Venckus, Direktore, matemātikas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Imants Šaltenis, Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Imants Šaltenis, Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Dace Šetlere, Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālais pedagogs, , 6.b klases audzinātāja

Dace Šetlere, Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālais pedagogs, , 6.b klases audzinātāja

Elīna Skuja, Direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja,  5. - 9.klašu vokālā ansambļa vadītāja, muzeja pedagogs

Elīna Skuja, Direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja, 5. - 9.klašu vokālā ansambļa vadītāja, muzeja pedagogs

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Inese Dāboliņa, Latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, logopēde, 9.klases audzinātāja

Inese Dāboliņa, Latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, logopēde, 9.klases audzinātāja

Laimdota Lāce, Bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā, 2.c klases audzinātāja

Laimdota Lāce, Bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā, 2.c klases audzinātāja

Iveta Gūtmane, Sporta skolotāja, koriģējošās vingrošanas skolotāja, karjeras izglītības speciālists - konsultants, 4.b klases audzinātāja

Iveta Gūtmane, Sporta skolotāja, koriģējošās vingrošanas skolotāja, karjeras izglītības speciālists - konsultants, 4.b klases audzinātāja

Vija Feldmane, Skolas medicīnas māsa

Vija Feldmane, Skolas medicīnas māsa

Ruta Jākobsone, Lietvede

Ruta Jākobsone, Lietvede

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, logopēde, pedagoga palīgs

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, logopēde, pedagoga palīgs

Una Geite, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Una Geite, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Sanda Zvirbule, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Sanda Zvirbule, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 6.a klases audzinātāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 6.a klases audzinātāja

Iveta Cīrule, Fizikas, matemātikas, inženierzinību skolotāja, 7.klases audzinātāja

Iveta Cīrule, Fizikas, matemātikas, inženierzinību skolotāja, 7.klases audzinātāja

Inese Venckus, Mājturības un tehnoloģiju, informātikas, ķīmijas skolotāja, 8. klases audzinātāja

Inese Venckus, Mājturības un tehnoloģiju, informātikas, ķīmijas skolotāja, 8. klases audzinātāja

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Edīte Krēsliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, pedagoga palīgs, interešu izglītības pulciņa

Edīte Krēsliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, pedagoga palīgs, interešu izglītības pulciņa "Podziņa" vadītāja

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja 8.,9.klasēs

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja 8.,9.klasēs

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, teātra mākslas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, teātra mākslas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Raivis Spručs, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, kokapstrādes pulciņa vadītājs

Raivis Spručs, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, kokapstrādes pulciņa vadītājs

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Ineta Dūmiņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Ineta Dūmiņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, matemātikas skolotāja pamatskolā, 2.a klases audzinātāja

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, matemātikas skolotāja pamatskolā, 2.a klases audzinātāja

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 2.b klases audzinātāja

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 2.b klases audzinātāja

Baiba Sebre, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

Baiba Sebre, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 3.b. klases audzinātāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 3.b. klases audzinātāja

Linda Zīriņa, Angļu valodas skolotāja, koncertmeistare, 5.a klases audzinātāja

Linda Zīriņa, Angļu valodas skolotāja, koncertmeistare, 5.a klases audzinātāja

Biruta Sniķere, Matemātikas skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Biruta Sniķere, Matemātikas skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja, 1. klašu kora un 2. - 4. klašu kora

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja, 1. klašu kora un 2. - 4. klašu kora "Mezgliņi" vadītāja

Sarmīte Sedliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, folkloras kopas

Sarmīte Sedliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, folkloras kopas "Spruksti" vadītāja, aušanas pulciņa vadītāja

Baiba Koemeca, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Baiba Koemeca, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Gerda Venckus, Informātikas skolotāja

Gerda Venckus, Informātikas skolotāja

Roberts Nils Šteinbergs, Angļu valodas skolotājs

Roberts Nils Šteinbergs, Angļu valodas skolotājs

Sintija Vaļka, Angļu valodas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Sintija Vaļka, Angļu valodas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

Olga Sokolova, krievu valodas skolotāja

Olga Sokolova, krievu valodas skolotāja

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu "Ozolēni" vadītājs, ritmikas skolotājs

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa "Kustoņi" un skatuves runas pulciņa vadītāja

Arta Māldere, Vizuālās mākslas pulciņu

Arta Māldere, Vizuālās mākslas pulciņu "Otiņa", "Lielā ota" vadītāja

Anda Lase, Keramikas pulciņa vadītāja

Anda Lase, Keramikas pulciņa vadītāja

Aiva Lazdiņa, šobrīd atvaļinājumā

Aiva Lazdiņa, šobrīd atvaļinājumā

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google