Pedagogi

Skolā strādā 39 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina skolas direktore, vietniece izglītības jomā un vietnieces audzināšanas jomā, vietnieks saimnieciskajā darbā. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Skolā ir spēcīga, ieinteresēta un kvalitatīvi strādājoša atbalsta komanda, kas sastāv no izglītības psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, medmāsas un koriģējošas vingrošanas pedagoga. Skolā ir profesionāls karjeras speciālists.  Friča Brīvzemnieka pamatskolas pedagogiem ir augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā, kas spilgti atspoguļojas pedagogu vadītajās mācību stundās, kur aizvien vairāk tiek piedāvātas dažādas interaktīvās un uz skolēnu sadarbību vērstas darba metodes un formas, kas palīdz labāk izglītojamiem apgūt konkrētu mācību vielu ar interesi, vienlaicīgi sekmējot pozitīvas izglītojamo mācību motivācijas veidošanos. Visi pedagogi efektīvi un profesionāli sadarbojas 7 jomu darba grupās, kuras atbildīgi vada Inese Dāboliņa (Valodu joma). Iveta Grēviņa (Sociālā un pilsoniskā joma), Iveta Cīrule (Matemātikas joma), Gita Brēmane (Dabaszinātņu joma), Laimdota Lāce (Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma), Inese Venckus (Tehnoloģiju joma), Una Geite (Veselības un fiziskās aktivitātes joma) un Baiba Sebre (Sākumskolas skolotāju darba grupa).

Biruta Venckus, Izglītības iestādes direktore

Biruta Venckus, Izglītības iestādes direktore

Imants Šaltenis, Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Imants Šaltenis, Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Elīna Skuja, Direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja, muzeja pedagogs, 4.a klases audzinātāja

Elīna Skuja, Direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja, muzeja pedagogs, 4.a klases audzinātāja

Dace Šetlere, Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālais pedagogs, , 7.b klases audzinātāja

Dace Šetlere, Direktores vietniece audzināšanas jomā, sociālais pedagogs, , 7.b klases audzinātāja

Atis Birze, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, dizaina un tehnoloģiju skolotājs, pagarinātās grupas skolotājs

Atis Birze, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, dizaina un tehnoloģiju skolotājs, pagarinātās grupas skolotājs

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 7.a klases audzinātāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 7.a klases audzinātāja

Iveta Cīrule, Fizikas, matemātikas, inženierzinību skolotāja, 8. klases audzinātāja

Iveta Cīrule, Fizikas, matemātikas, inženierzinību skolotāja, 8. klases audzinātāja

Inese Dāboliņa, Latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, logopēde, 4. b klases audzinātāja

Inese Dāboliņa, Latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, logopēde, 4. b klases audzinātāja

Vija Feldmane, Skolas medicīnas māsa

Vija Feldmane, Skolas medicīnas māsa

Una Geite, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Una Geite, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa "Kustoņi" un skatuves runas pulciņa vadītāja

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 5.a klases audzinātāja

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 5.a klases audzinātāja

Iveta Gūtmane, Sporta skolotāja, koriģējošās vingrošanas skolotāja, karjeras izglītības speciālists - konsultants, 5.b klases audzinātāja

Iveta Gūtmane, Sporta skolotāja, koriģējošās vingrošanas skolotāja, karjeras izglītības speciālists - konsultants, 5.b klases audzinātāja

Ruta Jākobsone, Lietvedības pārzine

Ruta Jākobsone, Lietvedības pārzine

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Baiba Koemeca, Latviešu valodas un literatūras skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Baiba Koemeca, Latviešu valodas un literatūras skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Ieva Madara Krātiņa, Keramikas skolotāja, kokapstrādes pulciņa skolotāja

Ieva Madara Krātiņa, Keramikas skolotāja, kokapstrādes pulciņa skolotāja

Edīte Krēsliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja, interešu izglītības pulciņa

Edīte Krēsliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja, interešu izglītības pulciņa "Podziņa", "Mazā ota" un "Lielā ota" vadītāja

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, teātra mākslas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, teātra mākslas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Jevgēnija Laizāne-Kote, Angļu valodas skolotāja

Jevgēnija Laizāne-Kote, Angļu valodas skolotāja

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 3.b klases audzinātāja

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 3.b klases audzinātāja

Laimdota Lāce, Bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā, 3.c klases audzinātāja

Laimdota Lāce, Bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā, 3.c klases audzinātāja

Marta Maneka, Angļu valodas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Marta Maneka, Angļu valodas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Agnese Meiere , Pagarinātās grupas skolotāja

Agnese Meiere , Pagarinātās grupas skolotāja

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, matemātikas skolotāja pamatskolā, 3.a klases audzinātāja

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, matemātikas skolotāja pamatskolā, 3.a klases audzinātāja

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Sanita Pavāre, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.c klases audzinātāja

Sanita Pavāre, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.c klases audzinātāja

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 2.a klases audzinātāja

Baiba Sebre, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Baiba Sebre, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Sarmīte Sedliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, folkloras kopas

Sarmīte Sedliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, folkloras kopas "Spruksti" vadītāja, aušanas pulciņa "Danzis" vadītāja

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu "Ozolēni" vadītājs, ritmikas skolotājs

Biruta Sniķere, Matemātikas skolotāja, 6.b klases audzinātāja

Biruta Sniķere, Matemātikas skolotāja, 6.b klases audzinātāja

Olga Sokolova, Krievu valodas skolotāja

Olga Sokolova, Krievu valodas skolotāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.b klases audzinātāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 1.b klases audzinātāja

Baiba Šingireja, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 2.b klases audzinātāja

Baiba Šingireja, Sākumizglītības skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 2.b klases audzinātāja

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja, 1. klašu kora, 2. - 4. klašu kora

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja, 1. klašu kora, 2. - 4. klašu kora "Mezgliņi" un 5. - 9. klašu vokālā ansambļa vadītāja

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, logopēde, pedagoga palīgs

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, logopēde, pedagoga palīgs

Inese Venckus, Mājturības un tehnoloģiju, informātikas, ķīmijas skolotāja, 9. klases audzinātāja

Inese Venckus, Mājturības un tehnoloģiju, informātikas, ķīmijas skolotāja, 9. klases audzinātāja

Gerda Venckus, Informātikas un datorikas skolotāja

Gerda Venckus, Informātikas un datorikas skolotāja

Sanda Zvirbule, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja, sporta spēļu pulciņa vadītāja

Sanda Zvirbule, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja, sporta spēļu pulciņa vadītāja

Aiva Lazdiņa, Šobrīd atvaļinājumā

Aiva Lazdiņa, Šobrīd atvaļinājumā

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google