Pedagogi

Skolā strādā 41 pedagoģiskais darbinieks. Skolas vadību nodrošina skolas direktors, vietnieki izglītības jomā, vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Skolā ir spēcīga, ieinteresēta un kvalitatīvi strādājoša atbalsta komanda, kas sastāv no izglītības psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, medmāsas un koriģējošas vingrošanas pedagoga. Skolā ir profesionāls karjeras speciālists.  Friča Brīvzemnieka pamatskolas pedagogiem ir augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā, kas spilgti atspoguļojas pedagogu vadītajās mācību stundās, kur aizvien vairāk tiek piedāvātas dažādas interaktīvās un uz skolēnu sadarbību vērstas darba metodes un formas, kas palīdz labāk izglītojamiem apgūt konkrētu mācību vielu ar interesi, vienlaicīgi sekmējot pozitīvas izglītojamo mācību motivācijas veidošanos. Visi pedagogi efektīvi un profesionāli sadarbojas 7 jomu darba grupās, kuras atbildīgi vada Inese Dāboliņa (Valodu joma). Iveta Grēviņa (sociālā un pilsoniskā joma), Iveta Cīrule (matemātikas joma), Gita Brēmane (dabaszinātņu joma), Laimdota Lāce (Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma), Inese Venckus (tehnoloģiju joma), Una Geite (Veselības un fiziskās aktivitātes joma) un Aiva Lazdiņa (sākumskolas skolotāju darba grupa).

Biruta Venckus, Skolas direktore, matemātikas skolotāja

Biruta Venckus, Skolas direktore, matemātikas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Imants Šaltenis, Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Imants Šaltenis, Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Dace Šetlere, Sociālais pedagogs, direktores vietniece audzināšanas jomā, 6.b klases audzinātāja

Dace Šetlere, Sociālais pedagogs, direktores vietniece audzināšanas jomā, 6.b klases audzinātāja

Elīna Skuja, Direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja,  5. - 9.klašu vokālā ansambļa vadītāja, skolas muzeja pedagogs

Elīna Skuja, Direktores vietniece audzināšanas jomā, mūzikas skolotāja, 5. - 9.klašu vokālā ansambļa vadītāja, skolas muzeja pedagogs

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Inese Dāboliņa, Latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, logopēde, 9.klases audzinātāja

Inese Dāboliņa, Latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, logopēde, 9.klases audzinātāja

Laimdota Lāce, Skolas bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā

Laimdota Lāce, Skolas bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā

Iveta Gūtmane, Sporta skolotāja, 4.b klases audzinātāja, koriģējošās vingrošanas skolotāja, karjeras izglītības speciālists - konsultants

Iveta Gūtmane, Sporta skolotāja, 4.b klases audzinātāja, koriģējošās vingrošanas skolotāja, karjeras izglītības speciālists - konsultants

Vija Feldmane, Skolas medmāsa, atbalsta personāls

Vija Feldmane, Skolas medmāsa, atbalsta personāls

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, logopēde, pedagoga palīgs

Rasa Valdiņa, Pagarinātās grupas skolotāja, logopēde, pedagoga palīgs

Una Geite, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Una Geite, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Sanda Zvirbule, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Sanda Zvirbule, Sporta darba organizatore, sporta skolotāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 6.a klases audzinātāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 6.a klases audzinātāja

Iveta Cīrule, Fizikas, matemātikas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Iveta Cīrule, Fizikas, matemātikas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Inese Venckus, Mājturības un tehnoloģiju, informātikas, ķīmijas skolotāja, 8. klases audzinātāja

Inese Venckus, Mājturības un tehnoloģiju, informātikas, ķīmijas skolotāja, 8. klases audzinātāja

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Edīte Krēsliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, pedagoga palīgs

Edīte Krēsliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, pedagoga palīgs

Līga Breča, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Līga Breča, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Andra Kalniņa, Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, teātra mākslas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, teātra mākslas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Dārta Vinovska, Angļu valodas skolotāja

Dārta Vinovska, Angļu valodas skolotāja

Raivis Spručs, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, kokapstrādes pulciņa vadītājs

Raivis Spručs, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, kokapstrādes pulciņa vadītājs

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Ineta Dūmiņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Ineta Dūmiņa, Sākumizglītības skolotāja, 1.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, 2.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja pamatskolā

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, 2.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja pamatskolā

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Aiva Lazdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.c klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja, interešu izglītības pulciņa

Aiva Lazdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.c klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja, interešu izglītības pulciņa "Podziņa" vadītāja

Baiba Sebre, Sākumizglītības skolotāja, 3.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Baiba Sebre, Sākumizglītības skolotāja, 3.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, 3.b. klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, 3.b. klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Linda Zīriņa, Angļu valodas skolotāja, 5.a klases audzinātāja, koncertmeistare

Linda Zīriņa, Angļu valodas skolotāja, 5.a klases audzinātāja, koncertmeistare

Biruta Sniķere, Matemātikas skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Biruta Sniķere, Matemātikas skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja, 1. klašu kora un 2. - 4. klašu kora

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja, 1. klašu kora un 2. - 4. klašu kora "Mezgliņi" vadītāja

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu "Ozolēni" vadītājs, ritmikas skolotājs

Sarmīte Sedliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, folkloras kopas

Sarmīte Sedliņa, Vizuālās mākslas skolotāja, folkloras kopas "Spruksti" vadītāja, aušanas pulciņa vadītāja

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa "Kustoņi" un skatuves runas pulciņa vadītāja

Arta Māldere, Vizuālās mākslas pulciņu

Arta Māldere, Vizuālās mākslas pulciņu "Otiņa", "Lielā ota" vadītāja

Kristīne Nuķe - Panteļejeva, Keramikas pulciņa vadītāja

Kristīne Nuķe - Panteļejeva, Keramikas pulciņa vadītāja

Anda Lase, Keramikas pulciņa vadītāja

Anda Lase, Keramikas pulciņa vadītāja

Gerda Venckus, Informātikas skolotāja

Gerda Venckus, Informātikas skolotāja

Ruta Jākobsone, Lietvede

Ruta Jākobsone, Lietvede

Sintija Vaļka, Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Sintija Vaļka, Pagarinātās dienas grupas skolotāja

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google