Lepojamies

_1RK3313.jpg

Lepojamies ar mūsu skolas darbiniekiem - Rīgas valstpilsētas pašvaldības balvas “Zelta pildspalva” ieguvējiem!

Balvas "Zelta pildspalva" piešķiršanas mērķi ir:

  • izteikt atzinību un apbalvot Rīgas pilsētas pašvaldības Skolu pedagogus par ieguldījumu skolēnu mācību un audzināšanas darbā;
  • sekmēt pedagogu paveiktā ilgtspēju un veiksmīgākās inovatīvā darba pieredzes pārnesi uz citām skolām;
  • motivēt pedagogus un izglītības iestādes skolēnu mācību un audzināšanas darba kvalitātes paaugstināšanai;
  • stiprināt pedagoga profesijas prestižu un atpazīstamību sabiedrībā.

 

IEVA ZDANOVSKA

Rīgas gada balvas izglītībā Veicināšanas balvu Ieva Zdanovska saņēma 2023.gadā nominācijā “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”.

Ieva Zdanovska profesionālajās darba gaitās sevi apliecinājusi kā zinošu un mērķtiecīgu pedagogu. Dabīgā zinātkāre mudinājusi ieviest izglītības iestādē dažādus jauninājumus, kas palīdzējuši iet līdzi laikam un pielāgoties mainīgajos darba apstākļos. Ieva vienmēr domājusi par efektīvu, kvalitatīvu un jaunākajām prasībām atbilstošu darba un mācību vidi, tajā pat laikā kā vērtību uzskata tradīcijas. Apveltīta ar neizsīkstošām darba spējām, kā arī lielisku plānotājas talantu, kas rāda priekšzīmi, ka darot un plānojot darbus, var paveikt lielas lietas. Tā kā Ieva no darba brīvajā laikā pievēršas radošām aktivitātēm, piemēram, dejo tautas deju kolektīvā, radošums un elastība viņai nav sveša. Plānošana, darba spējas, tieksme uz panākumiem, radoša un elastīga pieeja pārmaiņu procesos ir Ievas Zdanovskas “zelta atslēdziņas”.

Uzsākot jaunu mācību gadu, ikviens skolas pedagogs un skolēnu vecāki novērtē laicīgi sakārtotu un izveidotu stundu sarakstu. Uzsākot mācības, visi var plānot savas ārpusskolas aktivitātes, pedagogi paredzēt papildus darbu ar skolēniem, ārpus mācību stundām, jo stundu saraksts jau ir zināms. Tas nodrošina stabilitāti un veicina drošības sajūtu. Stundu sarakstu Ieva Zdanovska veido rūpīgi, ieklausoties katra pedagoga argumentos par tā ērtāku un veiksmīgāku izveidi.

Ieva Zdanovska mērķtiecīgi izmanto mūsdienu tehnoloģijas, jo uzskata, ka mērķtiecīga to izmantošana sekmē un papildina mācību procesu, padara to mūsdienu prasībām atbilstošu un daudzveidīgu. Veicot skolas digitalizāciju, tika ieviesta tiešsaistes dokumentu lietošana un aprite, kas nodrošina, ka visi pedagogi strādā vienotā sistēmā, operatīvi reaģē uz izmaiņām un aizpilda nepieciešamo dokumentāciju.

Sniedzot metodisko atbalstu dažādās jomās, Ieva Zdanovska konsultē gan jomu vadītājus, gan jaunos pedagogus. Ir ieviesta aktīva un regulāra stundu vērošanas prakse, tiek sniegta atgriezeniskā saite par pedagogu darbu un ieteikumi tālākai izaugsmei.

Ievai būtiskas ir vienotas vērtības un izpratne par darba jautājumiem, tādēļ viņa ir izveidojusi skolas iekšējo rokasgrāmatu “Kā visiem strādāt vienoti?”, konsultējot par vienotu pieeju dokumentācijas aizpildīšanā un katra pedagoga atbildību kopīgā mērķa sasniegšanā.

Ieva bijusi vairāku projektu virzītāju un vadītāju; kā vienu var minēt diennakts nometni skolēniem “Daba māca”.

Kā direktores vietniece Ieva Zdanovska veiksmīgi risina konfliktsituācijas, veido pozitīvu komunikāciju un sadarbību. Nekad nepārkāpjot pedagoga ētikas normas, Ieva rāda personīgo priekšzīmi. Viņas viedoklī ieklausās skolēni, kolēģi un vecāki.

Ieva vienmēr ir kustībā, negaidot, kad kāds pateiks priekšā, kā rīkoties. Viņa ir zinātkāra izzināt vairāk un dziļāk.

Lai arī Ieva ilgstoši pilda direktores vietnieces pienākumus, savā sirdī un būtībā viņa ir skolotāja. Skolēni viņu ir novērtējuši kā zinošu un lielisku angļu valodas skolotāju, kura ar pozitīvu attieksmi un neatlaidīgām prasībām veicina skolēnu prasmju pilnveidošanos.

 

Ieva_Z..png

 

BIRUTA VENCKUS

2022.gadā Rīgas valstpilsētas pašvaldības apbalvojumu “Zelta pildspalva” direktore Biruta Venckus saņēma nominācijā “Par mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību”.

Apbalvojumam skolas direktori izvirzīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Friča Brīvzemnieka pamatskolas direktore Biruta Venckus ir pieredzes bagāta un lojāla izglītības jomas patriote, kura par pedagogu sākusi strādāt 1974.gadā. Friča Brīvzemnieka pamatskolā Biruta Venckus strādā no tās atjaunošanas (no 1995. gada 15. augusta).  Par šīs skolas direktori strādā kopš 1997.gada 1.decembra. Pedagoga darbs un tieši izglītības iestādes vadības darbs un izaicinājumi ir Birutas Venckus sirdsdarbs, to apliecina izglītības iestādes izaugsme un attīstība 25 gadu laikā un pedagogu lojalitāte gan pret skolu, gan pret savu direktori. Iemantota cieņa un autoritāte gan no darbinieku puses, gan skolēnu un to ģimeņu puses. Birutas Venckus darbs tiek novērtēts arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā.

Vadot Friča Brīvzemnieka pamatskolu, direktore prasmīgi izvirza prioritātes, plāno to izpildi un seko rezultāta sasniegšanai, tādejādi nodrošinot vispārējās pamatizglītības kvalitātes ilgtspēju un pieejamību atbilstoši sabiedrības vajadzībām. Nenogurstoši seko jaunākām tendencēm izglītības zinātnē un izglītības politikā, kā arī personīgi līdzdarbojās dažādās sociālās jomas iniciatīvās. Kā apliecina arī ārējo vērtētāju novērtējums, kas pausts Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas ziņojumā, “direktores darba izpilde ir ļoti labā līmeni, bieži pārsniedzot noteikto uzdevumu līmeni un prasības”. Šis atzinums spilgti raksturo B. Venckus – tiecamies augstāk un tālāk, kā teikts arī Friča Brīvzemnieka pamatskolas himnā: “Dod, Dieviņi kalnā kāpti, ne no kalna lejiņā”.

Biruta Venckus trāpīgi saskata savos darbiniekos labāko, nekļūdīgi spēj noteikt arī jauno kolēģu talantus un nebaidās paust savu uzticēšanos un atbalstu pedagogu personīgo un profesionālo spēju attīstīšanā, tādējādi sekmējot visas izglītības iestādes izaugsmi un nodrošinot izglītības kvalitātes ilgtspēju. Direktores iedrošināti un atbalstīti, skolotāji dalās pieredzē ne tikai mūsu skolas ietvaros, bet arī Rīgas un Latvijas mērogā.

Uzsākot darba gaitas Friča Brīvzemnieka pamatskolā kā direktores vietniecei audzināšanas darbā, Biruta Venckus ir iedzīvinājusi tradīcijas un vērtības, kas mūsu skolā dzīvo vēl aizvien, piemēram skolā risinās aktīvs un radošs mācību darbs, notiek daudzveidīgi ārpusstundu pasākumi, īpaši uzsverot latvisko dzīvesziņu. Direktores vadītās iestādes kvalitātes un labā vārda rādītājs ir arī tas, ka ar katru gadu pieaug bērnu skaits. Mūsu skolā savus bērnus piesaka skolas absolventi un bieži sarunu ar direktori uzsāk ar uzrunu: “Vai atceraties? Biju Jūsu skolēns!” Skolas piedāvātās izglītības un interešu izglītības iespējas tiek atzinīgi vērtētas apkārtējā sabiedrībā. Direktore mērķtiecīgi veido sadarbību ar apkārtējām organizācijām, iesaistās apkaimes pasākumos, rādot savas skolas sniegumu un apzinot sabiedrības pieprasījumu.

Visu savu darba gadu laikā kā viena no Birutas Venckus darba prioritātēm ir bijusi skolas un apkārtējās vides labiekārtošana. Pateicoties direktores pozitīvajai sadarbībai ar pašvaldības struktūrām, šobrīd skola ir pilnībā renovēta un tās apkārtne ir labiekārtota, tomēr direktore savā vīzijā par skolas attīstību jau ir izvirzījusi jaunus mērķus un kopā ar skolas vecākiem turpina domāt par skolas vides un drošības jautājumu pilnveidošanu. Skola ir aprīkota ar mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi, direktore mudina skolas pedagogus to aktīvi izmantot un pati nemitīgi ir ieinteresēta apgūt jauno. Direktorei personīgi nozīmīga ir sava izaugsme un pilnveidošanās gan kā cilvēkam, gan kā savas jomas profesionālim. Skolas kopienu veido arī direktores atbalstītās vecāku iniciatīvas, par kurām Biruta Venckus deg un ļoti lepojas – vecāku koncerts bērniem “Atdod savu sirdi bērniem” un vecāku un skolotāju jauktais koris “Mezgli”, kas ir ieņēmis savu patstāvīgu vietu Latvijas amatierkolektīvu vidū.

Visu panākumu atslēga nemainīgi ir tas, ka skolas direktore Biruta Venckus vienmēr ir bijusi atvērta jaunajam, kas prasa drosmi un uzdrīkstēšanos. Direktore mēdz riskēt, ir proaktīva lēmumos sarežģītās situācijās, mēdz izvirzīt izaicinošusmērķus. Direktore spēj pieņemt skaidrus, konkrētus lēmumus, izvērtējot iespējamos riskus, tai skaitā arī kritiskās un paaugstināta stresa situācijās, tai pat laikā saglabā mieru un kolektīvā iedveš pārliecību, ka ar visu ir iespējams tikt galā.

Direktore prot ap sevi pulcināt radošus, mērķtiecīgus  un atbildīgus kolēģus. Viņa prasmīgi vada stabilu un sadarboties spējīgu vadības komandu. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes nodrošina sekmīgu sadarbību ar dibinātāju, darbiniekiem, skolēnu ģimenēm un citiem sadarbības partneriem. Nebaidās būt tieša un domā ne tikai par katra bērna un tā ģimenes labumu vai atsevišķu darbinieku, bet par visu skolu kopumā, kas ne vienmēr visiem ir patīkami. Direktore nevairās no konfliktiem, bet prasmīgi tos risina.  Neizvairās dot darbu jaunajiem pedagogiem uzreiz pēc augstskolas beigšanas, atbalstot viņus arī studiju procesā. Skola direktores vadībā iesaistās arī jauno skolotāju izglītošanā, sniedzot prakses vietas studentiem.

Biruta Venckus ar savu personīgo piemēru veicina personāla pozitīvu attieksmi pret darbu un dzīvi. Viņa rada labvēlīgus apstākļus pozitīvai un fiziski drošai darba videi. Pozitīva vide un darbinieku iesaistīšana nozīmīgu uzdevumu veikšanā veicina kolektīva līdzatbildību skolas mērķu sasniegšanā.  Direktore vienmēr ir skolu vadījusi ar devīzi “visi man labi bija, kad es pati laba biju”, kas atsaucas arī mūsu kā kolektīva attieksmē vienam pret otru un mūsu skolu, kā arī dzīvi vispār. Direktore savā saspringtajā darba ikdienā atrod laiku arī sirsnīgai sarunai ar skolēnu, kurš gaitenī ir apmaldījies, paņem aiz rokas kādu pirmklasnieku, kuram pie skolas durvīm ir grūti atvadīties no mammas, pusdienu starpbrīdī “sapurina” spurainos pusaudžus, nomierina vecākus, kuri ir satraukušies par sava bērna veiksmēm un neveiksmēm skolā. Direktore jūt savu kolektīvu un atrod laiku arī ar skolotājam, kuram “sāp sirds” par kādu personīgu jautājumu vai arī māc šaubas par savu profesionalitāti, stiprina pārmērīgajā darba slodzē nogurušos.

 

IMG-20221014-WA0002.jpg

 

ELĪNA SKUJA

Apbalvojumu “Zelta pildspalva” Elīna Skuja ieguva 2021.gadā nominācijā “Par radošumu un inovācijām izglītības procesā”.

Elīna Skuja ir profesionāls un mūsdienīgs pedagogs, kurš iet roku rokā ar laikmeta modernizāciju un digitalizāciju, veicot apjomīgu radošu un inovācijām bagātu darbu. Skolotāja ne tikai māca bērniem un arī vecākiem iemīlēt un izprast mūziku, bet arī prasmīgi izglīto Rīgas pilsētas un visas Latvijas pedagogus, vadot kursus mūzikas skolotājiem Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (RIIMC), kā arī ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas pasniedzēja. Šobrīd mūsu skolā veic klases audzinātājas, muzeja pedagoga un direktores vietnieces pienākumus.

Kā saka Elīna, tad vēlme kļūt par skolotāju izpaudās jau bērnībā, ikvienā grāmatā ieliekot atzīmes un parakstu. Savā darbā skolotāja Elīna vienmēr meklē iespējas, kā caur mūziku aizskart katra bērna sirdi. Skolotāja pamana katru skolēnu, izmanto daudzveidīgas mācību metodes: gan muzicē, izmantojot kastroļus, pannas un ūdens glāzes, gan vingro, gan dzied, gan iestudē muzikālo pasaku lugu stundu laikā. Katra stunda ar skolotāju burtiski ievelk sevī, jo Elīna māca iemīlēt mūziku. Elīna strādā ļoti radoši. Veicot aptauju par attālinātā mācību procesa ieguvumiem Edurio vidē, esam saņēmuši daudz atsauksmju tieši par viņas darbu. Ļoti būtiska ir tieši mūzikas mīlestība un skolotājas mirdzošās acis – to apgalvo vecāki, kuriem arī bija iespēja mācību stundās piedalīties attālināti. 2020./2021.mācību gadā Elīna pedagoga profesionālās darbības novērtēšanā ieguva 3.kvalitātes pakāpi, tiešsaistē vadot izcilas atklātās mācību stundas. 

Elīna Skuja jau ceturto gadu vada Friča Brīvzemnieka pamatskolas muzeja darbu, ieviešot jaunas darba formas, kas balstītas mūsdienīgā pieejā. Ļoti veiksmīgi Elīnai izdodas noorganizēt virtuālās izstādes, kuru tapšanā ar lielu prieku piedalās ne tikai skolēni, bet arī vecāki un skolotāji.

Ar savu entuziasmu Elīna pirms 2014.gadā realizēja utopisku ideju – izveidot vecāku un skolotāju kopkori koncertam “Atdod savu sirdi bērniem” – kas šobrīd ir koris “Mezgli” un ir konkurētspējīgs amatieru koru vidū. Koris “Mezgli” kopā ar diriģenti Elīnu Skuju ir piedalījies XXVI un XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos un turpinās piedalīties arī turpmākos Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.

Elīna vadīja pedagogu e-prasmju dienas darbnīcu Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Elīna ir piedalījusies LTV1 Kultūras ziņu sižetā, kurā dalījās pieredzē par attālinātu mūzikas mācīšanu. Skolotāja Elīna ir noslēgusi mācības Skola2030 projektā “Izglītības tehnoloģiju mentori”, līdz ar to skolotāja ievieš mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās inovācijas izglītības procesā gan savā darbā, gan apmācot citus skolotājus.

Skolotāja Elīna saka, ka vislielāko gandarījumu viņai sagādā skolēnu, vecāku un kolēģu pateiktais PALDIES! Tas nozīmē, ka viņas darītais darbs ir bijis vajadzīgs un noderīgs.

Esam lepni, ka Elīna ir mūsu skolas skolotāja, kolēģe, radošu ideju ģenerētāja un realizētāja!

 

ElīnaS..jpg

 

 

BIRUTA SNIĶERE

Apbalvojumu “Zelta pildspalva” skolotāja Biruta Sniķere saņēma 2019.gadā.

Biruta Sniķere Friča Brīvzemnieka pamatskolā strādājusi no 2013.gada 19.augusta līdz 2022.gada 18.augustam. Skolotājas Birutas Sniķeres vairāk kā 30 gadu pedagoģiskais darbs ir nesavtīgs sirdsdarbs visa mūža garumā. Viņa prot ielikt pamatizglītības pamatus, iedrošināt, ieinteresēt, motivēt pat visvājākos skolēnus un panākt vēlamo rezultātu gan mācību, gan audzināšanas darbā.

Skolotāja Biruta ir strādīga, jauka, ļoti pozitīva, labsirdība un, protams, arī stingra, ja tas ir nepieciešams. Viņa palīdz skolēniem mācīties un labāk saprast mācību vielu. Mācību stundu laikā viņa ļauj skolēniem darboties pašiem, iesakot labākus variantus, kā darīt, kā arī uzklausa skolēnus, kad viņiem ir ierosinājumi vai idejas, ko darīt stundās. Viņa motivē savus skolēnus sasniegt vairāk, būt labiem mācībās, būt aktīviem piedalīties dažādos konkursos un skolas pasākumos.

Skolotājai Birutai Sniķerei nav vienalga, kas notiek ar skolēniem – viņa palīdz atrisināt strīdus un nelaimes. Skolotāja prot satuvināt skolēnus gan savā starpā, gan veidot labas attiecības ar sevi kā skolotāju.

Skolotāja Biruta ir paraugs gan skolēniem, gan skolotājiem!

Birutas Sniķeres novēlējums: “Lai katrs atrod dzīvē prieku un izdara darbu pēc vislabākās sirdsapziņas!”

 

20191003_170559.jpg

 

JUDĪTE LŪSE /1930 – 2015/

Apbalvojumu “Zelta pildspalva” Judīte Lūse ieguva 2007.gadā tieši pirms došanās pensijā, izjūtot prieku un gandarījumu.

Par vienu no dzīvē nepieciešamākajām īpašībām Judīte Lūse min pacietību. To viņa iemācījusies Rīgas Daiļamatniecības vidusskolas aušanas nodaļā, kuru beigusi 1949.gadā, saņemot mākslinieces – izpildītājas diplomu.

Judītes Lūses pedagoģiskais darba stāžs ir 54 gadi. Četrdesmit četri no tiem pavadīti, darbojoties logopēdijas lauciņā, kur arī gūti zināmi panākumi. Vissiltākās atmiņas Judītei Lūsei ir par pēdējo darbavietu pirms došanās pensijā – Friča Brīvzemnieka pamatskolu Rīgā.

Balvu ,,Zelta pildspalva” Judīte Lūse uztvēra arī kā paveiktā novērtējumu: līdz tam brīdim bija iznākušas četras grāmatas par logopēdijas jautājumiem, no kurām divas bija kopdarbs ar meitu Sarmīti Tūbeli. Piecus gadus pēc pensionēšanās, 2012. gadā, iznāca kopdarbs ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas lektori I.Miltiņu un Latvijas Universitātes profesori S.Tūbeli „Logopēdijas terminu skaidrojošā vārdnīca”, pie kuras autores strādāja 13 gadus. Judīte Lūse vienmēr ir vēlējusies dalīties ar kolēģiem tajā, ko pati zina.

Judīte Lūse saka: “Mans pedagoga kredo vienmēr ir bijis: PALĪDZĒT.  Palīdzēt tiem bērniem, kuri savu runas vai citu traucējumu dēļ skolā izjūt kādas grūtības. Bieži tas neizdodas uzreiz, bet, kad kopīgiem spēkiem esam tikuši galā ar kādu problēmu. Tad priecīgi ir abi: gan skolotāja, gan skolēns, arī vecāki un citi, kas ir ap šo skolēnu.”

 

Judite Luse 1.JPG

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google