Atbalsta personāls

Atbalsta personāla sastāvā ietilpst sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs un psihologs, pedagogs karjeras konsultants, kā arī skolas medicīnas māsa, kuru kompetences ir:

  1. sociālais pedagogs – veic sociālpedagoģisko darbību ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības, socializācijas un uzvedības problēmas, neattaisnoti mācību stundu kavējumi, sadarbojas ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanā, sniedz atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) mācību procesā vai skolas vidē, vajadzības gadījumā izstrādā individuālo uzvedības korekcijas plānu, sniedz sociālpedagoģiskas konsultācijas izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  2. logopēds – veic izglītojamo valodas traucējumu diagnostiku un profilaksi, sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  3. speciālais pedagogs – apzina izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem vajadzības, nodrošina atbalstu mācību procesā, vajadzības gadījumā izstrādā individuālo izglītības plānu, sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  4. psihologs – pēta un iespēju robežās nodrošina izglītojamo emocionālās, psiholoģiskās, sociālās vajadzības, konsultē un sniedz atbalstu izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), pedagogiem.
  5. karjeras konsultants - pedagogs karjeras konsultants sniedz atbalstu skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai un visām institūcijām, kas ir iesaistītas skolēnu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstības veicināšanā.

 

 

Izglītības psiholoģe Iveta Nereta

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67474048

210. kabinets

 

Logopēde Iveta Kalpiša

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta, piesakoties e-klasē.

307. kabinets

 

Sociālais pedagogs Dace Šetlere

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67474047

202. kabinets

e-pasts: dsetlere2@edu.riga.lv

 

Medicīnas māsa Diāna Survillo

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67474045

201. kabinets

 

Pedagogs karjeras konsultants Iveta Gūtmane

Pieņemšanas laiks: pēc vienošanās, piesakoties e-klasē

103.kabinets

 

Speciālais pedagogs - prombūtnē

Pieņemšanas laiks: pēc vienošanās, piesakoties e-klasē

107. kabinets

 

 

 

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google