Atbalsta personāls

Atbalsta personāla sastāvā ietilpst sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs un psihologs, kā arī skolas medicīnas māsa, kuru kompetences ir:

  1. sociālais pedagogs – veic sociālpedagoģisko darbību ar izglītojamiem, kuriem ir mācību grūtības, socializācijas un uzvedības problēmas, neattaisnoti mācību stundu kavējumi, sadarbojas ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanā, sniedz atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) mācību procesā vai skolas vidē, vajadzības gadījumā izstrādā individuālo uzvedības korekcijas plānu, sniedz sociālpedagoģiskas konsultācijas izglītojamiem, viņu vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  2. logopēds – veic izglītojamo valodas traucējumu diagnostiku un profilaksi, sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  3. speciālais pedagogs – apzina izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem vajadzības, nodrošina atbalstu mācību procesā, vajadzības gadījumā izstrādā individuālo izglītības plānu, sniedz konsultācijas izglītojamo vecākiem (aizbildņiem) un pedagogiem,
  4. psihologs – pēta un iespēju robežās nodrošina izglītojamo emocionālās, psiholoģiskās, sociālās vajadzības, konsultē un sniedz atbalstu izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), pedagogiem.

 

 

Izglītības psiholoģe Iveta Nereta

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta

210. kabinets

 

Logopēde Inese Dāboliņa

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta

303. kabinets

 

Logopēde Rasa Valdiņa

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta

405. kabinets

 

Sociālais pedagogs Dace Šetlere

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67474047

202. kabinets

e-pasts: dsetlere2@edu.riga.lv

 

Medicīnas māsa Vija Feldmane

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta

201. kabinets

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google