Bibliotēka

Bibliotēka

“Skolas bibliotēka ir skolas grāmatu centrs, kurā ir vesela pasaule ar grāmatām, jo tur to nekad nepietrūkst. Bibliotēkā lasa grāmatas un satiekas cilvēki. Tā ir vieta, kur pasēdēt klusumā…” -   Tā par skolas bibliotēku domā  skolēni.

Par bibliotēku

Fr. Brīvzemnieka pamatskolas bibliotēka tika izveidota 1995. gadā vienlaicīgi ar skolas darba sākšanu.

Kopš 2008. gada 12. maija bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas bibliotēku  reģistrā – reģistrācijas apliecības Nr. 2038.

Ar 2016. gada 1. septembri bibliotēkas   telpas – abonements kopā ar lasītavu un mācību grāmatu krātuvi , kas ir mūsdienīgas mācību vides sastāvdaļa, atrodas 1. stāvā 112. kabinetā.

2010. gadā tika uzsākta un joprojām tiek turpināta elektroniskā kataloga veidošana IS ALISE.

Skolas bibliotēka atvērta darbadienās no 8:00 līdz 16:00, izņemot piektdienas, kad bibliotēka strādā līdz plkst. 15:00. Atšķirīgs darbalaiks ir skolēnu brīvdienās.

 

Skolas bibliotēkas darba prioritātes:

  1. Bibliotēkas fonda komplektēšana kvalitatīvai mācību darba nodrošināšanai
  2. Lasīšanas veicināšana
  3. Sakārtota vide, atbilstoši prasībām un izpratnei par veselību veicinošu skolu

 

Bibliotēkas pakalpojumi:

  • nodrošina skolēnus un pedagogus ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, aktuālu daiļliteratūru, uzziņu un nozaru literatūru, periodiskajiem izdevumiem  un interneta resursiem;
  • veic izglītojošo, informācijas un kultūras funkciju;
  • īsteno dažādas lasīšanas veicināšanas programmas.

Vairākus gadus bibliotēka pasākumu organizēšanā sadarbojas ar LNB Bērnu literatūras centru, Rīgas Centrālo bibliotēku un pirmsskolas izglītības iestādi “Rīgas Āgenskalna pirmsskola”.

 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Kopš 2009. gada aizsākās LNB Bērnu literatūras centra lasīšanas veicināšanas projekts “Bērnu žūrija”, kas šodien, pakāpeniski pilnveidojoties,  ieguvis  jaunu nosaukumu  – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

Mūsu skolas bibliotēka projektā iesaistās jau vairāk kā desmit gadu, tādējādi bibliotēkas krājumu papildinot ar vērtīgām bērnu, jauniešu un pieaugušo grāmatām. Līdz šim projekta ietvaros vērtējamās grāmatas izlasīja apmēram 50 skolēni un 7 skolotāji. 2018. gadā  - 109 lasītāji. Iepriecina fakts, ka lasītāji vienmēr ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs iepazīties ar jauno grāmatu kolekciju.

Pasākumi

Pasākumi lasīšanas veicināšanai parasti notiek sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru, kad skolēni dodas uz pasākumiem ārpus skolas. Sadarbībā ar klašu audzinātājiem un  mācību priekšmetu skolotājiem mācību priekšmetu mēnešu ietvaros tiek organizēti literārie pasākumi. Informācija par pasākumiem regulāri ievietota skolas mājaslapā sadaļā “Pasākumi”.

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google