ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

ESF projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"(8.3.2.2./16/I/001)

 

Friča Brīvzemnieka pamatskola ir to 34 Rīgas skolu skaitā, kuras 2017./2018.mācību gadā sāka realizēt projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" - turpmāk APP. Skolā jau otro gadu tiek piedāvātas dažādas aktivitātes, kuras būs domātas gan 1.un 2.klašu skolēniem veiksmīgākai lasītprasmes un rēķināšanas prasmju attīstīšanai, gan arī 5.-9.klašu skolēniem dabaszinātņu un valodu jomās. Projektā iesaistītie skolotāji: Ieva Zdanovska (koordinators), Inese Venckus, Iveta Cīrule,  Gita Brēmane, Laila Putniņa, Ineta Dūmiņa, Rasa Valdiņa, Inese Dāboliņa, Baiba Sebre, Dace Šetlere, Inga Vereba, LU students Dāvis Kalvāns un skolas direktore Biruta Venckus.

 

Šobrīd notiek:

Praktiskas un teorētiskas nodarbības STEM un vides jomā 1.un 2.klašu skolēniem, kurās tiek izmantotas dažādas metodes - diskusijas, lomu spēles, simulācijas, darbs grupās un individuāli.

Praktiskas un teorētiskas nodarbības, kurās tiek izmantotas dažādas metodes - diskusijas, lomu spēles, simulācijas, darbs grupās un individuāli. Sociālā pedagoga organizētas nodarbības sociāli - emocionālo kompetenču attīstīšanai 6.-8.klašu izglītojamiem, kuriem ir uzvedības un socializēšanās problēmas.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām dabas zinību stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei talantīgajiem 5. klašu skolēniem.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām ģeogrāfijas un bioloģijas stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei talantīgajiem 7.-9.klašu skolēniem un interesentiem.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām dabas zinību stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei talantīgajiem 6.klašu skolēniem un interesentiem.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām ķīmijas stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei talantīgajiem 8.-9.klašu skolēniem un interesentiem.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām matemātikas stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei talantīgajiem 5. un 6.klašu skolēniem un interesentiem.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām - izglītojamo prasmju attīstīšana matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanā, darbam ar talantīgajiem 7.-9.klašu skolēniem.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām matemātikas stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām 7. – 9.klašu skolēniem.

1.un 2. klasēs latviešu valodā un matemātikā strādā šogad jau divi pedagoga palīgi.

Interešu izglītības nodarbības. Runas nodarbības 1.klašu izglītojamiem.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām vizuālās mākslas stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei 7.-9.klašu skolēniem.

Nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām vizuālās mākslas stundās apgūto tēmu dziļāka izpētei 5.-6.klašu skolēniem.


Projekts turpināsies arī nākamos divus mācību gadus un nepārtraukti tā ietvaros tiek piedāvātas dažādas papildus aktivitātes, kā piemēram Tehnobuss, slidošana 3.klasēm, papildus nodarbības Fizikas gada ietvaros, iespēja skolas labākiem skolēniem piedalīties nometnē “Daba māca” un vēl un vēl.

No 10.decembra mūsu skolā tiek istenotas vēl 3 papildus aktivitātes  FIZIKAS GADA ietvaros - programmēšanas pulciņš, datorklases pieejamība noteiktos laikos dažādu uzdevumu un aktivitāše veikšanai un fizikas papildus nodarbības.

Izsmeļošāka informācija skolas mājas lapā.

Sagatavoja projekta koordinatore I.Zdanovska

Sīkāka informācija par projektu visc.gov.lv mājas lapā:

http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml

Sekojiet līdzi informācijai!

 

2018./2019.m.g.

Jau tiek strādāts pie nākamo divu mācību gadu nodarbību plāna.

10.maijā mūsu skolas skolotāji piedalīsies forumā "Izglītība izaugsmei", kurā prezentēsim skolas veiksmes stāstu "Nometne "Daba māca". - (darba kārtība zemāk pie pdf failiem). 

Martā un aprīlī sadarbībā ar RTU 7.-9.klašu skolēniem būs iespēja apmeklēt dažādas nodarbības RTU kompleksā Ķīpsalā - optikas eksperimenti, matemātika, bioķīmisko procesu datormodelēšana, programmēšanas programma 'Solidworks",  dizains.

12. un 13.februārī 6.klašu skolēni apmeklēja Tehniskās jaunrades namu "Annas 2"

3.,4.,5. decembris - Arī šogad pie mums skolā ir viesojies Tehnobuss (3 dienas skolēniem bija iespējas apmeklēt Tehnobusa piedāvātās nodarbības).

Ieskats Daces Šetleres vadītajās nodarbībās bērna personības attīstībai - (zemāk pie pdf failiem)

Ieskats D.Kalvāna matemātikas nodarbībās

Ieskats L.Putniņas un I.Dūmiņas radošājās stratēģisko u.c. spēļu nodarbībās

Uzaicinājums uz nometni DABA MĀCA 2019

Slidotapmācība 

Slidošana 3.klasēm - visa gada garumā pirmdienu rītos

 

2017./2018.m.g.

VASARAS TEMATISKĀ NOMETNE "DABA MĀCA"

2.maijā mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu. Informācija šeit.

2.maijā mācību vizīte uz Dabas muzeju. Informācija šeit. 

5.aprīlī mācūbu vizīte uz Tehnoannas 2. Sīkāka informācija šeit.

18.aprīlī notika mācību vizīte uz LU Botānisko dārzu. Sīkāka informācija šeit.

22.martā notika mācību vizīte uz Ķeguma HES. Sīkāka informācija šeit.

15.janvārī skolā jau minētā APP projekta ietvaros viesosies tehnobuss. Sīkāka informācija šeit.

Mobilās laboratorijas Tehnobuss nodarbības 15.01.2018. attēlos šeit.

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google