Uzņemšana skolā

Reģistrācija 1.klasei

Pamatojoties uz 27.01.2015. Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 9.punktu, vecāki reģistrē bērnu 1.klasei, ierodoties skolā personīgi vai nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (iesnieguma paraugu skatīt zemāk pievienotajā pielikumā).

Ierodoties skolā, līdzi jāņem vecāka pase vai ID karte un bērna dzimšanas apliecība.

Reģistrācija:

  • pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00
  • piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00

SAKARĀ AR VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTĒJO STĀVOKLI IESNIEGUMUS KLĀTIENĒ NEPIEŅEMAM. 

Lūdzam aizpildītu iesniegumu sūtīt elektroniski uz skolas e-pasta adresi: fbps@riga.lv.

Iesnieguma paraugs pievienots pielikumā (skatīt zemāk).

********************************

Uzņemšana skolā, ja izglītojamais maina izglītības iestādi

            Pamatojoties uz 13.10.2015. Ministru kabineta  noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 3.punktu, vecāki ierodas skolā personīgi, līdzi ņemot savu pasi vai ID karti, bērna dzimšanas apliecību, kā arī iepriekšējā semestra liecību.

 

******************************

Skola īsteno divas izglītības programmas:

Pamatizglītības programma (kods 21011111)

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) profesionāli orientētā virziena (vizuālā māksla) programma (kods 11014111)

Atšķirība starp pamatizglītības programmu un profesionāli orientēto programmu ir vizuālās mākslas stundu skaitā, gan arī skolas uzstādījumā par fakultatīvo nodarbību un interešu pulciņu apmeklējumu.

 

 

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google