Pedagogi

Skolā strādā 36 pedagoģiskie darbinieki. Skolas vadību nodrošina skolas direktors, vietnieks izglītības jomā, vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā. Pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Skolā ir spēcīga, ieinteresēta un kvalitatīvi strādājoša atbalsta komanda, kas sastāv no izglītības psihologa, sociālā pedagoga, logopēda, medmāsas un koriģējošas vingrošanas pedagoga. Skolā ir profesionāls karjeras speciālists.  Friča Brīvzemnieka pamatskolas pedagogiem ir augsta pedagoģiskā meistarība, interese par jaunāko pedagoģijas zinātnē, metodikā, didaktikā, kas spilgti atspoguļojas pedagogu vadītajās mācību stundās, kur aizvien vairāk tiek piedāvātas dažādas interaktīvās un uz skolēnu sadarbību vērstas darba metodes un formas, kas palīdz labāk izglītojamiem apgūt konkrētu mācību vielu ar interesi, vienlaicīgi sekmējot pozitīvas izglītojamo mācību motivācijas veidošanos. Visi pedagogi efektīvi un profesionāli sadarbojas 5 mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, kuras atbildīgi vada Inese Dāboliņa (Valodu, sociālā un pilsoniskā MK), Iveta Cīrule (matemātikas un dabaszinātņu MK), Laimdota Lāce (Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, tehnoloģiju MK), Una Geite (Veselības un fiziskās aktivitātes MK) un Aiva Lazdiņa (sākumskolas MK).

Biruta Venckus, Skolas direktore, matemātikas skolotāja

Biruta Venckus, Skolas direktore, matemātikas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Ieva Zdanovska, Direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja

Imants Šaltenis, direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Imants Šaltenis, direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Dace Šetlere, Sociālais pedagogs

Dace Šetlere, Sociālais pedagogs

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Iveta Nereta, Izglītības psiholoģe

Inese Dāboliņa, Logopēde, latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, 7.klases audzinātāja

Inese Dāboliņa, Logopēde, latviešu valodas, literatūras un sociālo zinību skolotāja, 7.klases audzinātāja

Laimdota Lāce, Skolas bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā

Laimdota Lāce, Skolas bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja sākumskolā

Iveta Gūtmane, Koriģējošās vingrošanas skolotāja, sporta skolotāja, 8.klases audzinātāja, karjeras izglītības speciālists-konsultants

Iveta Gūtmane, Koriģējošās vingrošanas skolotāja, sporta skolotāja, 8.klases audzinātāja, karjeras izglītības speciālists-konsultants

Vija Feldmane, Skolas medmāsa, atbalsta personāls

Vija Feldmane, Skolas medmāsa, atbalsta personāls

Una Geite, Sporta darba organizators, sporta skolotāja

Una Geite, Sporta darba organizators, sporta skolotāja

Iveta Cīrule, fizikas, matemātikas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Iveta Cīrule, fizikas, matemātikas skolotāja, 5.klases audzinātāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 9.klases audzinātāja

Gita Brēmane, Bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 9.klases audzinātāja

Inese Venckus, 6.a klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju, informātikas un ķīmijas skolotāja

Inese Venckus, 6.a klases audzinātāja, mājturības un tehnoloģiju, informātikas un ķīmijas skolotāja

Guntis Ķelle, Latviešu valodas un literatūras skolotājs, 6b klases audzinātājs

Guntis Ķelle, Latviešu valodas un literatūras skolotājs, 6b klases audzinātājs

Sanda Zvirbule, Sporta skolotāja, sporta darba organizators

Sanda Zvirbule, Sporta skolotāja, sporta darba organizators

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Iveta Grēviņa, Vēstures un sociālo zinību skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Gaļina Kolesnikova, angļu valodas skolotāja, krievu valodas skolotāja

Gaļina Kolesnikova, angļu valodas skolotāja, krievu valodas skolotāja

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Māra Kudiņa, Vācu valodas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Raivis Spručs, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, kokapstrādes pulciņa vadītājs

Raivis Spručs, Mājturības un tehnoloģiju skolotājs, kokapstrādes pulciņa vadītājs

Elīna Bule, Mūzikas skolotāja 4.-9.klasēs, ansambļa vadītāja

Elīna Bule, Mūzikas skolotāja 4.-9.klasēs, ansambļa vadītāja

Inga Vereba, Vizuālās mākslas skolotāja 1.-9.klasēs, 4.b klases audzinātāja, pulciņu

Inga Vereba, Vizuālās mākslas skolotāja 1.-9.klasēs, 4.b klases audzinātāja, pulciņu "Lielā ota" un "Otiņa" vadītāja

Baiba Sebre, Sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Baiba Sebre, Sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, 1.b. klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Inga Spridzāne, Sākumizglītības skolotāja, 1.b. klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Laila Putniņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Ineta Dūmiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Ineta Dūmiņa, Sākumizglītības skolotāja, 2.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Aiva Lazdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 3.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Aiva Lazdiņa, Sākumizglītības skolotāja, 3.a klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Biruta Sniķere, Sākumizglītības skolotāja, 3.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Biruta Sniķere, Sākumizglītības skolotāja, 3.b klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, 4.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja pamatskolā

Jekaterina Mikiševa, Sākumizglītības skolotāja, 4.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja pamatskolā

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja 1.-3.klasē, kora vadītāja

Eva Turlute, Mūzikas skolotāja 1.-3.klasē, kora vadītāja

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu

Jānis Skangalis, Tautas deju kolektīvu "Ozolēni" vadītājs, ritmikas skolotājs

Sarmīte Sedliņa, Folkloras pulciņa vadītāja, vizuālās mākslas skolotāja 1.b un 2.b klasēs

Sarmīte Sedliņa, Folkloras pulciņa vadītāja, vizuālās mākslas skolotāja 1.b un 2.b klasēs

Austris Kalniņš, Koncertmeistars

Austris Kalniņš, Koncertmeistars

Liene Poļakova, Mūzikas skolotāja, bērna kopšanas atvaļinājumā

Liene Poļakova, Mūzikas skolotāja, bērna kopšanas atvaļinājumā

Elīna Skuja, Mūzikas skolotāja, bērna kopšanas atvaļinājumā

Elīna Skuja, Mūzikas skolotāja, bērna kopšanas atvaļinājumā

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, bērna kopšanas atvaļinājumā

Vita Lagzdiņa, Sākumizglītības skolotāja, bērna kopšanas atvaļinājumā

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa un skatuves runas pulciņa vadītāja

Ingūna Gremze, Teātra pulciņa un skatuves runas pulciņa vadītāja

Margarita Žakeviča, Angļu valodas skolotāja

Margarita Žakeviča, Angļu valodas skolotāja

© Friča Brīvzemnieka pamatskola

google